رباتیک (تالارهای گفتگو و سایت تخصصی روبوتیک)؛  
بازگشت   رباتیک (تالارهای گفتگو و سایت تخصصی روبوتیک)؛ > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:35: 35 35
:43: 43 43
:51: 51 51
:59: 59 59
:67: 67 67
:75: 75 75
:11: 11 11
:103: 103 103
:111: 111 111
:27: 27 27
:32: 32 32
:40: 40 40
:56: 56 56
:64: 64 64
:72: 72 72
:8: 8 8
:100: 100 100
:16: 16 16
:108: 108 108
:29: 29 29
:37: 37 37
:61: 61 61
:69: 69 69
:5: 5 5
:77: 77 77
:13: 13 13
:105: 105 105
:113: 113 113
:34: 34 34
:50: 50 50
:58: 58 58
:66: 66 66
:74: 74 74
:10: 10 10
:102: 102 102
:18: 18 18
:110: 110 110
:26: 26 26
:31: 31 31
:47: 47 47
:55: 55 55
:7: 7 7
:79: 79 79
:15: 15 15
:107: 107 107
:23: 23 23
:115: 115 115
:36: 36 36
:44: 44 44
:68: 68 68
:76: 76 76
:104: 104 104
:112: 112 112
:28: 28 28
:33: 33 33
:49: 49 49
:65: 65 65
:73: 73 73
:101: 101 101
:17: 17 17
:25: 25 25
:30: 30 30
:38: 38 38
:46: 46 46
:6: 6 6
:78: 78 78
:22: 22 22
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:boredom: Boredom Boredom
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:blum1: Blum1 Blum1
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:drinks: Drinks Drinks
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:good: Good Good
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:congratulate: Congratulate Congratulate
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:fool: Fool Fool
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:bomb: Bomb Bomb
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:greeting: Greeting Greeting
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:acute: Acute Acute
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:dance2: Dance2 Dance2
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:fool3: Fool3 Fool3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:clapping: Clapping Clapping
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:blum2: Blum2 Blum2
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:empathy: Empathy Empathy
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:good2: Good2 Good2
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:cray: Cray Cray
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:fool2: Fool2 Fool2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:newyear: Newyear Newyear
:finger: Finger Finger
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:man: Man Man
:nuke: Nuke Nuke
:flower: Flower Flower
:strange: Strange Strange
:cat: Cat Cat
:photo2: Photo2 Photo2
:gathering: Gathering Gathering
:talk: Talk Talk
:clap2: Clap2 Clap2
:pray2: Pray2 Pray2
:group: Group Group
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:construction: Construction Construction
:rifle: Rifle Rifle
:happybday: Happybday Happybday
:tooth: Tooth Tooth
:cry2: Cry2 Cry2
:saddam: Saddam Saddam
:hoover: Hoover Hoover
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:disgust: Disgust Disgust
:secret: Secret Secret
:innocent: Innocent Innocent
:wow: Wow Wow
:dots: Dots Dots
:shuriken: Shuriken Shuriken
:kiss: Kiss Kiss
:zipped: Zipped Zipped
:eat: Eat Eat
:smile2: Smile2 Smile2
:listen: Listen Listen
:argue: Argue Argue
:band: Band Band
:beer: Beer Beer
:book: Book Book
:aggressive: Aggressive Aggressive
:notme: Notme Notme
:fishhit: Fishhit Fishhit
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:osama: Osama Osama
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:surrender: Surrender Surrender
:chef: Chef Chef
:play_ball: Play Ball Play Ball
:google: Google Google
:third: Third Third
:confused2: Confused2 Confused2
:ranting: Ranting Ranting
:hammer: Hammer Hammer
:tomato: Tomato Tomato
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:rotfl: Rotfl Rotfl
:hockey: Hockey Hockey
:walkman: Walkman Walkman
:death: Death Death
:scooter: Scooter Scooter
:hysterical: Hysterical Hysterical
:wink2: Wink2 Wink2
:doh: Doh Doh
:shocking: Shocking Shocking
:kicking: Kicking Kicking
:yes2: Yes2 Yes2
:drooling: Drooling Drooling
:sly: Sly Sly
:laugh: Laugh Laugh
:naughty: Naughty Naughty
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:smoke: Smoke Smoke
:love2: Love2 Love2
:angry: Angry Angry
:bag: Bag Bag
:bath: Bath Bath
:blind: Blind Blind
:bye: Bye Bye
:1eye: 1eye 1eye
:no2: No2 No2
:fireman: Fireman Fireman
:sos: Sos Sos
:music: Music Music
:offtopic: Offtopic Offtopic
:football: Football Football
:stretcher: Stretcher Stretcher
:censored: Censored Censored
:pirate: Pirate Pirate
:goodbye: Goodbye Goodbye
:taz: Taz Taz
:clown: Clown Clown
:punk: Punk Punk
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:cop: Cop Cop
:rlol: Rlol Rlol
:hi: Hi Hi
:unsure: Unsure Unsure
:crying: Crying Crying
:samui: Samui Samui
:hug: Hug Hug
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:dj: Dj Dj
:sheep: Sheep Sheep
:jester: Jester Jester
:yak: Yak Yak
:drag: Drag Drag
:shy: Shy Shy
:kwasny: Kwasny Kwasny
:em: Em Em
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:artist: Artist Artist
:bann: Bann Bann
:biggrin: Biggrin Biggrin
:boxed: Boxed Boxed
:fight: Fight Fight
:sniper: Sniper Sniper
:mad2: Mad2 Mad2
:no_clue: No Clue No Clue
:flex: Flex Flex
:stoned: Stoned Stoned
:captain: Captain Captain
:photo: Photo Photo
:fyou: Fyou Fyou
:swoon: Swoon Swoon
:clap: Clap Clap
:pray: Pray Pray
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:throb: Throb Throb
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:red_indian: Red Indian Red Indian
:happy: Happy Happy
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:cry: Cry Cry
:sad: Sad Sad
:homestar: Homestar Homestar
:watsup: Watsup Watsup
:diablo: Diablo Diablo
:second: Second Second
:idea: Idea Idea
:winkiss: Winkiss Winkiss
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:shout: Shout Shout
:king: King King
:yu: Yu Yu
:duel: Duel Duel
:smile: Smile Smile
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:nerd: Nerd Nerd
:arabia: Arabia Arabia
:ban: Ban Ban
:beee: Beee Beee
:blush: Blush Blush
:afro: Afro Afro
:nonono: Nonono Nonono
:fish: Fish Fish
:specool: Specool Specool
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:oops: Oops Oops
:friend: Friend Friend
:sun: Sun Sun
:cheers: Cheers Cheers
:plane: Plane Plane
:goof: Goof Goof
:thinking: Thinking Thinking
:confused: Confused Confused
:question: Question Question
:haha2: Haha2 Haha2
:toilet: Toilet Toilet
:crazy: Crazy Crazy
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:hmm: Hmm Hmm
:victory: Victory Victory
:dance: Dance Dance
:scared: Scared Scared
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:wink: Wink Wink
:doctor: Doctor Doctor
:shit: Shit Shit
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:yes: Yes Yes
:drool: Drool Drool
:sleep: Sleep Sleep
:lamo: Lamo Lamo
:evil: Evil Evil
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:love: Love Love
:angel: Angel Angel
:bad: Bad Bad
:bash: Bash Bash
:bleh: Bleh Bleh
:brow: Brow Brow
:no: No No
:firefox: Firefox Firefox
:sorry: Sorry Sorry
:mobile: Mobile Mobile
:nyam: Nyam Nyam
:flowers: Flowers Flowers
:stressed: Stressed Stressed
:cat2: Cat2 Cat2
:pimp: Pimp Pimp
:geek: Geek Geek
:tastey: Tastey Tastey
:clover: Clover Clover
:puke: Puke Puke
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:thumbup: Thumbup Thumbup
:cool: Cool Cool
:rip: Rip Rip
:help: Help Help
:tv: Tv Tv
:crybaby: Crybaby Crybaby
:sailor: Sailor Sailor
:horse: Horse Horse
:wc: Wc Wc
:dizzy: Dizzy Dizzy
:serenade: Serenade Serenade
:in_love: In Love In Love
:yahoo: Yahoo Yahoo
:down: Down Down
:shutup: Shutup Shutup
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:zorro: Zorro Zorro
:eek: Eek Eek
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:lol: Lol Lol
:ah: Ah Ah
:arrow: Arrow Arrow
:bangin: Bangin Bangin
:beta: Beta Beta
:bored: Bored Bored
:mad: Mad Mad
:notworthy: Notworthy Notworthy
:fishing: Fishing Fishing
:starwars: Starwars Starwars
:canadian: Canadian Canadian
:phone: Phone Phone
:furious: Furious Furious
:sweat: Sweat Sweat
:chinese: Chinese Chinese
:pokey: Pokey Pokey
:gossip: Gossip Gossip
:threat: Threat Threat
:confused3: Confused3 Confused3
:rap: Rap Rap
:handshake: Handshake Handshake
:tongue: Tongue Tongue
:crutch: Crutch Crutch
:rtfm: Rtfm Rtfm
:holiday: Holiday Holiday
:wallbash: Wallbash Wallbash
:detective: Detective Detective
:scream: Scream Scream
:icecream: Icecream Icecream
:winking: Winking Winking
:donatello: Donatello Donatello
:shopping: Shopping Shopping
:kid: Kid Kid
:yinyang: Yinyang Yinyang
:drunk: Drunk Drunk
:smartass: Smartass Smartass
:laught: Laught Laught
:nene: Nene Nene
:excl: Excl Excl
:smurf: Smurf Smurf
:apploud: Apploud Apploud
:balloon: Balloon Balloon
:batman: Batman Batman
:blow: Blow Blow
:bye2: Bye2 Bye2
:2guns: 2guns 2guns
:nono: Nono Nono
:first: First First
:spam: Spam Spam
:na: Na Na
:bye3: Bye3 Bye3
:ok: Ok Ok
:fox: Fox Fox
:stupid: Stupid Stupid
:chair: Chair Chair
:pizza: Pizza Pizza
:goodnight: Goodnight Goodnight
:think: Think Think
:cold: Cold Cold
:puppy: Puppy Puppy
:haha: Haha Haha
:time: Time Time
:cowboy: Cowboy Cowboy
:rockon: Rockon Rockon
:hitler: Hitler Hitler
:vampire: Vampire Vampire
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:santa: Santa Santa
:hurray: Hurray Hurray
:whistle: Whistle Whistle
:dntknw: Dntknw Dntknw
:shifty: Shifty Shifty
:jockey: Jockey Jockey
:yawn: Yawn Yawn
:drive: Drive Drive
:sick: Sick Sick
:lady: Lady Lady
:euro: Euro Euro
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:lookaround: Lookaround Lookaround
:alien: Alien Alien
:baby: Baby Baby
:banned: Banned Banned
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:boxing: Boxing Boxing
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:x5: 5 5
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:41y: 41 41
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1w9: 19 19
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:4u7: 47 47
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:x7: 7 7
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7_002: 7 002 7 002
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:4h: 4 4
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:2g6: 26 26
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1mm4: 14 14
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:42m: 42 42
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:z6: 6 6
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:f3: 3 3
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:2x1: 21 21
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:5i5: 55 55
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10nh: 10 10
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8_002: 8 002 8 002
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)

Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaidکپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است